Volební program

Hospodaření a fungování města

1. Město bez dluhů, investice

Usilujeme o dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města. Město nemůže zadlužovat další generace půjčkami na stavbu projektů, které nutně nepotřebuje, za situace, když nemá ani na základní údržbu chodníků, silnic, mostů a kanalizace. Vynaložíme maximální snahu o efektivní čerpání dotací na účelné projekty, které budou sloužit všem. Hlavní investice budeme směřovat do oprav nezbytného majetku, především infrastruktury.  

2. Otevřené veřejné zakázky

Jsou cesta k úsporám a omezení korupce. Veřejné zakázky budeme soutěžit jako otevřené všem a umožníme veřejnosti, aby se účastnila otevírání obálek s nabídkami uchazečů. Na věci, které jsou na očích všem se špatně krade.

3. Zavedeme systém na ochranu subdodavatelů

Spousta poctivých živnostníků a firem zkrachovala jen proto, že z různých důvodů nedostala  zaplaceno od dalších firem. Město jako investor uhradí faktury až v okamžiku, kdy zastřešující firma zaplatí svým subdodavatelům.

4. Transparence

Budeme zveřejňovat zápisy a body z jednání komisí a výborů nejen města, ale i obvodů. Odmítáme politiku za zavřenými dveřmi, proto i členové vedení města budou ze svých schůzek pořizovat zápisy, které se zveřejní. Zavedeme transparentní účet města, aby každý viděl, na co jdou městské peníze. Body pro jednání zastupitelů města i obvodů budou veřejné. Chceme, aby lidé viděli, o čem se jedná a měli tak možnost  vyjádřit se dopředu a na až když je rozhodnuto.

5. Městský informační systém – informace blíže lidem

Chceme dát lidem všechny informace, které chtějí, aniž by o ně museli potupně žádat. Zřídíme aplikaci, ve které občan určí, co ho zajímá a vše, co se od té chvíle stane, mu bude zasláno na e-mail automaticky. Projekty, rozhodnutí, zápisy, vizualizace, body jednání zastupitelstva, studie, faktury a objednávky, uzavírky, blokové čištění, výběrová řízení a vše další. Využijme angažovanosti lidí a zapojme je do procesů města. Lepšího fungování města musíme dosáhnout se zapojím široké veřejnosti nikoli bojem proti nim. 

6. Smart city

Nejen moderní technologie musí být využívány na řešení skutečných problémů, se kterými se Pardubáci potýkají, ale i kreativita, nápaditost. Synchronizace MHD, řešení dopravy, analýzy, otevřená data i město, to je náš cíl. Nikoli jen neúčelné vyhazování peněz za věci, které jsou drahé, nic neřeší a často ještě další problémy přinášejí.

7. Omezení počtu politiků

Naše město má celkově 153 zastupitelů. Tento obří aparát stojí každý rok miliony a paradoxně brzdí flexibilitu fungování města, protože větší množství lidí se hůře domluví. Chceme politickou sféru města zlevnit a zefektivnit, což souvisí i se změnami v městských obvodech. Budou se bránit, ale pouze s Vaší pomocí to dáme. Porovnejme to s Hradcem Králové. Naše město stojí odměny všech politiků asi 26 mil. ročně. Sousední a větší Hradec Králové jen 6,6 milionu. 

8. Kontrola a dohled nad hospodařením městských společností

Město má majetkový podíl různé výše v několika obchodních společnostech (Rozvojový fond, Služby města Pardubic a mnoho dalších). Zkušenosti ukazují, že tyto společnosti nefungují vždy hospodárně, proto zavedeme kontrolu hospodaření a zprůhledníme fungování těchto společností. Máme odborníky z oblasti ekonomie. Zadáme důkladný audit hospodaření a fungování těchto společností a současně zavedeme kontrolní mechanismy tak, aby nedocházelo k únikům peněz. Nevýhodné nákupy pozemků, zahraniční výlety, nevýhodné smlouvy, to vše skončí.

9. Fungování magistrátu

Magistrát města spolu s obvody má okolo pěti set zaměstnanců, kteří stojí daňové poplatníky okolo 200 mil. Kč ročně. Věříme, že s takovým počtem pracovníků a takovým rozpočtem je možné, aby město podávalo lepší výkony.

10. Plánování vedení sítí

Pod našimi chodníky a silnicemi je řada sítí nejrůznějšího charakteru. Často vidíme, jak se vyhrabe výkop jen pár měsíců po dokončení opravy chodníku. To má vliv na okolní zeleň, komfort chodců, estetiku veřejného prostoru a finance, protože výkopové práce v konečném důsledku vždy někdo zaplatí. Zavedeme systém na koordinaci staveb a zahájíme výstavbu kolektorových sítí, které nám umožní stromy do našich ulic vrátit.

11. Plánování staveb, oprav a uzavírek

Město se stane koordinátorem oprav, tak aby byly všechny prováděné opravy a uzavírky  prováděny s ohledem, na co nejmenší zatížení dopravy.

12. Bezpečnost

Bezpečí Pardubáků je pro nás stěžejní. Posílíme hlídky městské policie na vytipovaných problematických místech. Obnovíme činnost pochůzkářů i v nočních hodinách. V některých lokalitách se již spousta Pardubáků cítí jako cizinci ve vlastním městě. Chceme to změnit proto dále navážeme spolupráci s cizineckou policií s cílem zřídit detašovaná pracoviště v předmětných lokalitách. Vstoupíme do jednání s majiteli zahraničních firem, abychom je přiměli se finančně spoluúčastnit na potírání sociálně patologických jevů, které se pojí s pracovníky, kteří přichází do jejich výroben. 

Vzdělání, kultura, sport

1. Mimoškolní vzdělávání

Chceme dětem zajistit vyžití i po škole, proto podpoříme smysluplné mimoškolní aktivity pořádané sportovními nebo vzdělávacími spolky s účastí odborných lektorů a vyučujících. Vzdělaná společnost je základ svobody a demokracie.

2. Chceme kvalitní jídlo pro naše děti ve školách a školkách

Odmítáme zavádění centrálních vývařoven. Nebudeme děti krmit jídlem ze zmražených polotovarů, které se k nim poveze přes půl ucpaného města. Školní jídelny mají být v místě spotřeby.

3. Založíme lesní školku

Lesní školky jsou trend, díky kterému rostou odolné děti se silnou imunitou. Proto chceme poskytnout podporu vzniku dalších takových školek i u nás v Pardubicích a celkově podporovat alternativy.

4. Chceme vzdělávání pro 21. století

Škola musí reagovat na moderní trendy a připravit děti na život. Místo šprtání často zbytečných znalostí je nutné rozvíjet kritické myšlení, samostatné uvažování. Děti se musí učit jak se učit, protože to budou potřebovat celý život. Proto už od základních škol chceme navazovat spolupráci s firmami všech oborů, aby mladí viděli, jak funguje praxe.

5. Hledání a rozvíjení talentu v každém dítěti

Každý má pro něco vlohy, každého zajímá něco jiného a naším cílem je zjistit, co děti baví a co jim jde, v čem budou dobré. Je jedno, jestli to je fyzika, programování, matematika, sport, malování nebo hudba. Každý ztracený talent oslabuje společnost. Zajistíme, aby byl talent u dětí rozvíjen bez ohledu na finanční situaci rodičů. Zahájíme spolupráci škol a vybraných firem, které budou mít zájem na spolupráci a mohou tak obohatit děti.   

6. Výuka práva a ekonomie

Zahájíme činnost kurzů a kroužků pro všechny věkové kategorie, jejichž předmětem bude zvyšování právní a ekonomické gramotnosti. Právo a ekonomie jsou oblasti, které provázejí člověka celým životem a přitom jsou ve veřejnosti nejméně známé.

7. Zavedeme sportovní týdny

Každý víkend v roce by tak mohl patřit jednomu sportovnímu odvětví, které by se za podpory magistrátu vhodnou formou, prezentací, přednášek, ukázek a workshopů předvedlo veřejnosti a tím jsme ke sportování přivedli větší množství dětí a mládeže.

8. Registr sportovišť

Zavedeme registrační systém na pronájem sportovišť pro volnočasové sportovce. Díky tomu se naše hřiště zaplní a budou sloužit celý den nikoli jen v době vyučování.

9. Zahájíme podporu malých i větších komunitních mateřských a dětských center. 

10. Podpora sportovních klubů

Trenéři nejsou a nemají být byrokraté a úředníci, nechceme je v kancelářích, ale aby se věnovali právě sportovnímu rozvoji dětí a mládeže. Chceme zjednodušit systém sportovních dotací.

Doprava, rozvoj města a územní plán

1.Územní plán

Územní plán musí rozvíjet město s cílem zlepšovat život současných obyvatel. Musí chránit rozsáhlá území zeleně a orné půdy před bezohlednými podnikatelskými plány. Odmítáme lobbistické tlaky na zastavění a vybetonování města. Odmítáme obří zisky několika jednotlivců za cenu výrazného zhoršení kvality života současných obyvatel. Odmítáme zastavování vnitrobloků, které k tomu nebyly urbanisticky určeny(např. vnitrobloky na Sakařovce).

2.Motoristé

Analyzujeme nebezpečná místa a “úzká hrdla,” která brzdí provoz. Ve spolupráci s odborníky navrhneme řešení na zvýšení průtočnosti křižovatek a zvýšení jejich bezpečnosti s cílem snížit počet nehod, a tím i počet následných kolon. Aktivně budeme nabízet spolupráci ŘSD s budováním obchvatů. Zavedeme autonomní systém řízení dopravy, který bude sám regulovat dopravu s cílem zajistit co nejplynulejší provoz městem. Navážeme spolupráci na dopravních projektech s Univerzitou, která v našem městě sídlí.

3.Parkování

Ve městě má být možnost parkovat. Pro parkování otevřeme nevyužívané plochy u zdymadla. Začneme stavět parkovací domy např. U Anenského podjezdu.

4.Cyklodoprava a chodci

Chceme, aby chodci a cyklisté měli v cestě co nejméně překážet, aby tento způsob dopravy byl atraktivní pro obyvatele. Proto vytvoříme nová propojení. Vybudujeme cyklorychlodráhu jako nové cyklistické propojení města(pokud to nebude v rozporu s Ostřešanskou spojkou, která má vést podobným prostředím). Vybudujeme lávky přes Labe v oblasti Závodu míru a parku Na Špici, lávky přes Haldu a opravíme most Červeňák. Lávky napojíme na stávající a nové stezky, aby byl pohyb chodců a cyklistů po městě rychlý, bezpečný a vedl příjemným prostředím a ne pod koly aut.

5.MHD

Zajistíme větší návaznost spojů a jejich odjezdy ze zastávek rovnoměrně rozprostřeme v čase. Zajistíme synchronizaci spojů MHD tak, aby na přestupních bodech spoje lépe navazovaly. Na zastávkách usadíme panely s informacemi o aktuálním příjezdu linek. Doplníme přístřešky a zajistíme jejich pravidelný úklid. Zavedeme preferenci MHD na semaforech a to tak, aby nedocházelo k brždění automobilové dopravy. Zrušíme zastávku u Grandu a vytvoříme druhou na Masarykově náměstí. Rozšíříme využití Pardubické karty i na vstup do kulturních a sportovních institucí.  

6. Přístup k developerům

Nová výstavba musí vznikat v souladu se stávajícím městem a respektovat požadavek na adekvátní občanskou vybavenost. Rozvoj a nové stavby musí respektovat aktuální stav města a nesmí zhoršit dopravní situaci ani životní prostředí obyvatel stávajících. U každé nové větší stavby budeme požadovat využívání dešťové vody, případně zelené střechy a developer se musí podílet na dopravních a rekonstrukčních opatřeních, která vznikla jeho stavbou.

Rekreace, životní prostředí, veřejný prostor

1. Údržba a rozvoj zeleně.

Stromy, keře, rostliny a trávníky zlepšují klimatické fungování města. Proto zeleň využijeme jako pomocníka k zajištění lepšího života nás všech. Heslem je “příroda na dosah domovu.” Dosázíme prázdná místa po pokácených stromech. Při každé další rekonstrukci budeme prosazovat opatření na zasakování vody, které zlepší i okolní klima.

2. Zahájíme projekty na vsakování vody

Využijeme na to nové dotační tituly. Město se tak doplní o malá jezírka a o viditelná i skrytá místa na vsakování vody. Máme plán, jak do deseti let nechat 15% vody nechat vsáknout a ne ji posílat do kanálů bez využití.

3. Přírodní park Červeňák

Bývalý vojenský prostor v Pardubičkách bude prostor ponechaný přírodě a otevřený člověku s cílem zde udělat přírodní park s minimálním množstvím zásahů. Vyhrabeme tůně pro obojživelníky a vážky a vytvoříme tak prostor pro jejich život. Obnovíme třešňový sad a opravíme most Červeňák.

4. Vrátíme vodu do města

Připravíme projekt Nového jezera, Červeného rybníka a Podkovy, abychom podpořili rekreační potenciál našeho města a obyvatelé nemuseli jezdit za koupáním za město. Na Labe a Chrudimku umístíme plovoucí mola, aby to měli lidé blíže k vodě a mohli u ní relaxovat. Odbahníme Čičák. Připravíme následnou fázi na zprůtočnění Maťáku a uděláme na něm mola pro lepší přístup k vodě.   

5. Hřiště na dohled z okna

Zvrátíme trend zahušťování města na úkor zeleně a hřišť. Vystavíme i nová didaktická hřiště a opravíme ta stávající.    

6. Psí hřiště

Na několika vhodných místech po městě postavíme psí hřiště. Současné výběhy jsou sice prospěšné, ale tím, že zapojíme další pomůcky, tak bude možné vy výbězích se psy i trénovat agility. Pro psy zavedeme pítka na veřejných prostranstvích.

7. Útulek

Postavíme na vhodném místě útulek pro opuštěná zvířata s důstojným zázemím.

8. Spalovna

Zahájíme jednání o odkupu spalovny nebezpečného odpadu, abychom tohoto strašáka už jednou pro vždy vyřešili. Následně po analýze a ve spolupráci s odborníky vytvoříme nový projekt na využití území pro potřeby města Pardubic.

Konkrétní projekty

Projekty pro dosažení rozkvětu města.